Co oferujemy

Nasze usługi obejmują ideę projektu, plan oraz wdrożenie w następujących sześciu segmentach biznesowych. To oznacza interdyscyplinarne i zintegrowane podejście konsultingowe, które zapewnia Państwu, że wszystkie strategiczne, operacyjne, techniczno-ekonomiczne ujęcia będą brane pod uwagę.

Analiza, ocena i optymalizacja sieci logistycznych

 • Uwzględnienie wszystkich środków transportu (kolej, ulica, droga wodna śródlądowa, powietrze)
 • Analiza procesu
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Analiza korytarza
 • Analiza kosztów i korzyści

Porada strategiczna

 • Analiza SWOT
 • Analiza rynku, konkurencji i potencjału
 • Analiza opłacalności (np. na tle inwestycji infrastrukturalnej)
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Prywatyzacja firm

Planowanie portów i terminów

 • Projektowanie portów i układów terminalnych
 • Optymalizacja istniejącej infrastruktury
 • Ocena odpływów operacyjnych 
 • Opracowanie koncepcji ponownego używania
 • Opracowanie planów opływu ruchu
 • Kompleksowa symulacja sytuacji w ruchu w 2D i wizualizacji w 3D

Regionalna analiza ekonomiczna

 • Odprowadzenie efektów bezpośrednich z regionalnych danych ekonomicznych (pracownicy, obroty, wartość dodana brutto itd.)
 • Obliczanie pośredniego efektu zapłaty z góry i efektu spożywczego na bazie regionalnej analizy nakładów i wyników
 • Obliczanie indukowanych wpływów podatkowych na bazie podatków podstawowych (podatek obrotowy, od wynagrodzeń, dochodowy, podatek od działalności przemysłowej, handlowej i innej) i korporacyjnych (federacja, kraje związkowe, komuna)
 • Identyfikacja efektów katalitycznych dla gospodarki regionalnej (np. korzystanie ze specyficznych usług logistycznych)

Zarządzanie i kierowanie projektem

 • Monitorowanie projektu i ewentualnie treściowe dopasowanie
 • Dokumentacja projektowa
 • Budżetowanie
 • Kontrola wiarygodności 

Doradztwo w kwestiach wsparcia i akwizycja

 • Informacje na temat programów wspierających na poziomie europejskim, federalnym oraz krajowym (np. TEN- T , INTERREG , Horyzont 2020)
 • Rozwój projektu
 • Doradzanie w sprawie przygotowania i złożenia wniosku
 • Identyfikacja i doradztwo aplikacji
 • Zarządzanie i kierowanie projektem
 • Komunikacja projektowa
 • Ewaluacja